37(1/2008)

 1. Wojciech Lipiński, Halina Lipińska

Strategia ochrony wód w Polsce na tle wymogów dyrektywy azotanowej

 1. Piotr Goliński

Perspektywy wykorzystania użytków zielonych w Polsce

 1. Zenon Nogalski

Cechy funkcjonalne w hodowli bydła mlecznego

 1. Józef Tyburski

Stan i perspektywy rozwoju gospodarstw ekologicznych w Polsce

 1. Joanna Baran

Przychody ze sprzedaży a poziom zapasów w spółdzielniach mleczarskich

 1. Stanisław Benedycki, Aneta Dąbrowska, Zofia Benedycka, Jacek Słowakiewicz

Skuteczność herbicydów w zwalczaniu mniszka pospolitego (Taraxacum officinale L.) w runi łąkowej

 1. Andrzej Borusiewicz

Komputerowa analiza kształtu w ocenie porażenia ziarniaków orkiszu (Triticum aestivum ssp. Spelta L.) przez Fusarium culmorum

 1. Janusz Bowszys

Rozkład temperatur w masie ziarna przechowywanej w silosach

 1. Justyna Bowszys

Nowe zadania dla inżynierii rolniczej

 1. Mariusz Brzeziński, Tadeusz Barszczak

Wpływ zakwaszenia gleby na zawartość wapnia, magnezu i potasu w wybranych gatunkach roślin

 1. Grażyna Anna Ciepiela, Jolanta Jankowska, Roman Kolczarek

Plon jednostek paszowych uzyskany z kupkówki pospolitej uprawianej w siewie czystym i w mieszankach z roślinami motylkowatymi

 1. Wiesław Czeluściński, Jolanta Jankowska, Roman Kolczarek

Wpływ hydrożelu na tempo odrostu muraw trawnikowych z udziałem życicy trwałej

 1. Rafał Drężek, Tomasz Sachajko, Franciszek Przała

Zawartość mocznika w mleku a liczba pierwotniaków w treści żwacza krów mlecznych

 1. Barbara Gąsiorowska, Artur Makarewicz, Danuta Buraczyńska, Krystyna Struk

Produkcyjno-ekonomiczna ocena wybranych roślin zbożowych uprawianych w rejonie Siedlec

 1. Barbara Golińska

Wpływ nawożenia azotem na barwę trawnika wiechlinowego

 1. Kazimierz Grabowski, Agata Głowacka-Gil

Walory użytkowe murawy użyźnionej osadami ściekowymi

 1. Stefan Grzegorczyk, Anna Gołębiewska

Wpływ dodatku babki lancetowatej na produkcyjność mieszanki Lolium perenne z Trifolium regens

 1. Mariola Grzybowska-Brzezińska, Jacek Michalak, Mariusz Brzeziński

Agroturystyka jako dodatkowa działalność usługowa zwiększająca konkurencyjność gospodarstw rolnych

 1. Mariola Grzybowska-Brzezińska, Piotr Ponichtera

Problemy rozwoju rolnictwa ekologicznego na Podlasiu

 1. Ryszard Jabłonka

Uwarunkowania rozwoju integracji pionowej w rolnictwie

 1. Zofia Kaczmarek, Stanisław Kozłowski

Atrakcyjność łąk ziołowych dla pszczołowatych

 1. Krzysztof Kapela, Piotr Guliński

Użytkowość rozpłodowa krów utrzymywanych w różnych typach obór

 1. Roman Kolczarek, Grażyna Anna Ciepiela, Jolanta Jankowska, Kazimierz Jankowski

Wschody i ocena bonitacyjna monokultur trawnikowych kostrzewy czerwonej

 1. Justyna Kołyska

Zróżnicowanie sytuacji dochodowej gospodarstw ekologicznych w Polsce

 1. Olga Lasek, Jan Barteczko

Wykorzystanie energii ziarna różnych odmian jęczmienia w żywieniu niosek kur mięsnych

 1. Janusz Lisowski, Henryk Porwisiak

Działanie popiołu z węgla kamiennego na dynamikę glinu w roślinach i glebie

 1. Piotr Łapa, Weronika Śliwiak, Dorota Maj, Andrzej Węglarz

Porównanie wyróżników barwy mięsa królików różnych grup genetycznych

 1. Jacek Michalak, Mariola Grzybowska – Brzezińska

Produkcyjność i dochodowości gospodarstw rolnych

 1. Celina Piszczatowska

Rola banków spółdzielczych w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

 1. Piotr Ponichtera, Józef Tworkowski

Wartość siewna nasion facelii błękitnej (Phacelia tanacetifolia Benth.) w zależności od fazy jej dojrzałości w czasie zbioru

 1. Henryk Porwisiak, Janusz Lisowski, Małgorzata Porwisiak

Rolnicze wykorzystanie odpadów z fermentacji ścieków komunalnych

 1. Jan B. Pyś, Agata Karpowicz, K. Kania

Wpływ dodatków – białkowego, bakteryjnego lub chemicznego na skład chemiczny,

mikrobiologiczny oraz stabilność tlenową kiszonek z całych roślin kukurydzy

 1. Mirosław Rosak, Wanda Zaremba

Zróżnicowanie rozwoju bazy noclegowej indywidualnego zakwaterowania w gminach

wiejskich woj. podlaskiego

 1. Adam Rudzewicz

Efektywność mleczarskiego gospodarstwa rolnego

 1. Witold Rzepiński

Płodozmiany energetyczne – alternatywa dla polskiego rolnictwa

 1. Jolanta Sienkiewicz, Dorota Kruszewska

Analiza zaplecza surowcowego Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy

 1. Krzysztof Starczewski, Agnieszka Affek-Starczewska

Wpływ warunków meteorologicznych na przezimowanie muraw życicowych

 1. Arkadiusz Swędrzyński

Poszukiwanie zależności pomiędzy obecnością użytków zielonych w gospodarstwach rolnych a ich atrakcyjnością agroturystyczną

 1. Teresa Szmurło, Zofia Benedycka

Problem zalesiania gruntów porolnych w powiecie Bielsk Podlaski

 1. Romuald Waśniewski

Zasady założenia grupy producentów rolnych przez rolników indywidualnych w formie spółki z o.o.

 1. Waldemar Zielewicz, Stanisław Kozłowski, Beata Oleszkiewicz

Malwa pastewna (Malva verticillataL.) – cenną rośliną pastewną

Icon of ZN 37 ZN 37 (3.4 MiB)