NUMERY /ALL ISSUES

62 (2/2016)

 

 1. Ewa Jakubiak
  Zintegrowany system bezpieczeństwa RP/The integrated security system of the Republic of Poland
 2. Grzegorz Konopko
  Udział Unii Europejskiej w budowaniu pokoju i stabilizacji na kontynencie afrykańskim na przykładzie Demokratycznej Republiki Konga/Participation of the european union in peacebuilding and stabilization on the african continent as the example of the Democratic Republic of the Congo
 3. Mariusz Kuryłowicz
  Współpraca między instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo RP, gwarancją utrzymania pożądanego poziomu bezpieczeństwa/Cooperation between the institutions responsible for the security of the Republic of Poland, the guarantee to maintain the desired level of safety
 4. Tomasz Łachacz
  Aktywność „samotnych wilków” wyzwaniem dla państwa i społeczności lokalnych/The activity of”lone wolves” as a challenge for the stateand local communities
 5. Piotr Mazuruk
  Regulacje prawne bezpieczeństwa imprez masowych/Legal security at mass events

 

61 (1/2016)

 

 1. Anna Bałuch-Małecka, Stanisław Benedycki, Jacek Alberski, Tadeusz Bernatowicz

Plonowanie mieszanek trawiasto-bobowatych w warunkach północno-wschodniej Polski/ Yielding of grass-legume mixtures in north-east part of Poland

 1. Janusz Lisowski, Andrzej Borusiewicz, Piotr Ponichtera
  Porównanie plonu ogólnego sześciu odmian ziemniaka skrobiowego w trzech sezonach wegetacyjnych w ZDOO Marianowo/ Comparison of the total yield of six varieties of potato starch in three growing seasons in ZDOO Marianowo
 2. Jolanta Puczel, Bronisław F. Puczel, Józef Adamczyk
  Stopień porażenia kukurydzy użytkowanej na ziarno przez grzyby z rodzaju
  Fusarium w latach 2014-2015/ The degree of infection maize grain utilized by fungi of the genus fusarium in the years 2014-2015
 3. В. В. Скорина
  ВЛИЯНИЕ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ

РАСТЕНИЙ-РЕГЕНЕРАНТОВ ЧЕСНОКА ОЗИМОГО В КУЛЬТУРЕ
IN-VITRO

 1. Б. В. ШЕЛЮТО, И. М. ПАНКОВА
  ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕСТУЛОЛИУМА В ЧИСТОМ ВИДЕ И В СОСТАВЕ БИНАРНЫХ ТРАВОСМЕСЕЙ
 2. Ryszard Zadernowski, Beata Piłat
  Zmiany w zawartości błonnika pokarmowego w dojrzewających korzeniach
  marchwi/ Changes in the content dietary fiber in maturing roots of carrots

 

 

60 (4/2015)

 1. Andrzej Dąbkowski, Stanisław Benedycki, Janusz Lisowski
  Problem wypalania traw w powiecie ostrołęckim w latach 2010 – 2013/ The problem of grass burning in the district of Ostrołęka in the years 2010 – 2013
 2. Andrzej Borusiewicz, Paulina Drożyner

Zastosowanie komputerowej analizy obrazu w ocenie ziarna wybranych gatunków

roślin uprawnych w zależności od rodzaju nawożenia/ The use of image computer analysis in assessing  a grain of the selected crops species of crops depending on the type of a used fertilizer

 1. Jolanta Puczel, Andrzej Borusiewicz, Józef Adamczyk

Określenie zdolności plonotwórczych wybranych odmian grochu pastewnego

w warunkach woj. Podlaskiego/ Determining the capacity of selected varieties yield components of fodder pea  in the podlaskie voivodeship

 1. Grzegorz Sowiński

Behawior w ocenie dobrostanu krów mlecznych/Behavior evaluation of the welfare of dairy cows

 1. Tomasz Marczuk, Rafał Milewski

Wpływ modelu silnika na wybrane parametry ciągnika rolniczego współpracującego z agregatem uprawowym/ The influence of the motor model on selected parameters of tractor cooperating with the unit to growing

 1. Janusz Lisowski, Vladimir Skorina

Wpływ nawożenia organicznego i mineralnego na plon i cechy biometryczne

Topinamburu (helianthus tuberosus)/ Influence organic and mineral fertilization on yield and biometric characteristics of jerusalem artichoke (helianthus tuberosus)

 

 

59 (3/2015)

 1. Magdalena Korwek, Stanisław Benedycki, Bronisława Szeluto

Nasiennictwo traw w województwie podlaskim w latach  2011 – 2013/Seed grass in podlaskie in the years 2011 – 2013

 1. Danuta Murawa, Janusz Lisowski, Sylwia Czaplicka

Porównanie plonowania pszenżyta ozimego przy zastosowaniu dwóch poziomów agrotechniki/ Comparison of yield six of some very early potato varieties in 2013-2014

 1. Janusz Lisowski, Franciszek Przała, Jolanta Puczel, Marcin Perkowski Porównanie plonowania trzech wybranych odmian jęczmienia ozimego w latach 2013-2014/ Comparison of yield three selected winter barley cultivars in 2013-2014
 2. Konrad Przybyłowski, Zofia Benedycka, Wladimir Srokima

Uprawa dyni oleistej (Cucurbitapepovar. Oleifera Pietsch.) jako alternatywne źródło dochodu dla małych gospodarstw rolnych/ Growing pumpkin oil

(Cucurbita pepo var. Oleifera Pietsch.) as an alternative source of income  for small farmers

 1. Barbara Zalewska, Stanisław Benedycki, Zofia Benedycka, Bronisława Szeluto

Zmiany w sposobach konserwacji pasz z użytków zielonych w latach 1990 – 2010 na terenie gminy Turośl/ Changes in the methods of preservation  of fodder from pastures in the years 1990 – 2010 in the Commune Turośl

 1. Krzysztof Zalewski

Produkcja nawozów naturalnych w województwie podlaskim w latach 2005 – 2013/ Production of natural fertilizers in podlaskie in the years 2005 – 2013

 

58 (2/2015)

 

 1. Janusz Lisowski, Andrzej Borusiewicz, Eugeniusz Sójka
  Porównanie plonowania żyta ozimego przy zastosowaniu dwóch poziomów agrotechniki w trzech okresach wegetacyjnych/ Comparison of the yield of winter rye application of two levels in three agricultural science  growing seasons  
 2. Janusz Lisowski, Henryk Porwisiak, Anna Orłowska, Wladimir Srokima

Wpływ nawożenia mineralnego na plon i cechy biometryczne ślazowca pensylwańskiego w 3,4 oraz 5 roku uprawy/ Effect of mineral fertilization on yield and biometric features sida in 3, 4 and 5 year of cultivation

 1. Tomasz Marczuk, Jarosław Biedrzycki
  Technologie zbioru sianokiszonki w wybranym gospodarstwie rolnym/ Haylage harvesting technologies in selected farm
 2. Jolanta Puczel, Bronisław F. Puczel, Piotr Ponichtera
  Plonowanie rzepaku ozimego w doświadczeniu PDO zlokalizowanym w woj. Podlaskim/ Yields of winter rape experience PDO in Podlaskie voivodeship  
 3. Krzysztof Zalewski
  Pomoc finansowa ARiMR z tytułu szkód w uprawach rolnych, wyrządzonych
  przez dziki w woj. podlaskim w 2014 r./ Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture financial aid for damage to crops, caused by wild boars in the province podlasie in 2014.
 4. Ireneusz Żuchowski, Iwona Szymańczyk
  Ubezpieczenia obowiązkowe upraw w gospodarstwach rolnych powiatu kolneńskiego – stan obecny i przyszłość/Mandatory insurance of crop in agricultural holdings of kolneński poviat – current state and future

 

 

57(1/2015)

 1. Janusz Lisowski, Piotr Ponichtera, Andrzej Borusiewicz

Porównanie plonowania pięciu odmian pszenicy ozimej w trzech kolejnych okresach wegetacyjnych na dwóch poziomach agrotechniki w ZDOO Mariano/ Comparison of yield of five variety of winter wheat in three consecutive growing seasons on two levels of agricultural technology in ZDOO Marianowo

 1. Б.В. Шелютто, В.А Щедрина, В.Н. Шлапунов

перспективные бобовые культуры в полевом травосеянии/

Perspective legumes in field grass cultivation

 1. В.В. Скорииа

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР/

Ecological aspects of selection growing of vegetable crops

 1. Jolanta Puczel, Rafał Łada

Plonowanie oraz ważniejsze wskaźniki wartości gospodarczej trzech odmian

jęczmienia jarego w latach 2012-2014 w doświadczeniach przeprowadzonych

w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie/ Yielding and important indicators of the economic Value of three varieties of spring barley in 2012-2014 in The experiments conducted in the Research Station Assessing Varieties of Plants in Krzyżewo

 1. Jolanta Puczel, Bronisław F. Puczel, Andrzej Borusiewicz

Plonowanie zgłoszonych  do badań odmian kukurydzy użytkowanej na kiszonkę,

w celu uzyskania rekomendacji i wpisania na Listę Odmian Zalecanych do uprawy na terenie woj. Podlaskiego/ Yielding submitted to research varieties of maize silage utilized in order to obtain a recommendation and inclusion in the list of varieties recommended for cultivation in Podlaskie Voivodeship

 1. Krzysztof Tutak, Mateusz Pieszko

Ocena stopnia wysuszenia jabłek przy pomocy obrazowania spektralnego/ Assessment of drying of apples in spectral imagery