INFORMACJE OGÓLNE / GENERAL INFORMATION

„Zeszyty Naukowe Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży” (ISSN 2300-3170) są czasopismem naukowym wydawanym w języku polskim, angielskim i rosyjskim przez Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży od 1997 roku. Ze względu na międzywydziałowy charakter tematyczny w ZN publikowane są naukowe artykuły o charakterze metodycznym, przeglądowym lub empirycznym z obszarów nauk technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych i przyrodniczych, medycznych i nauk o zdrowiu, społecznych i humanistycznych. Aktualnie czasopismo ukazuje się jako kwartalnik. Pierwotną formą czasopisma jest wersja drukowana.

Miło nam poinformować, ze zgodnie z KOMUNIKATEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 03 listopada 2023 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych za publikację artykułu w Zeszytach Naukowych Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży autor otrzymuje 40 punktów. Przypisane dyscypliny naukowe to nauki o zdrowiu; nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo.

 

Miło nam poinformować że nasze czasopismo jest indeksowane w bazach:

ICI Journal Master List ICV 2021: 96.17

AGRO

PBN – Polska Bibliografia Naukowa

ARIANTA

Research Bib


 

„Scientific Papers of the International Academy of Applied Sciences Lomza” (ISSN 2300-3170) is a scientific journal published in Polish, English and Russian by the International Academy of Applied Sciences Lomza in 1997. Due to the interdepartmental thematic character in  Scientific Papers, there are published scientific articles about a methodical, empirical or review character from the areas of technical sciences, agriculture, forestry and veterinary and natural sciences, medical and health sciences, social and humanities. Nowadays, the magazine is published as a quarterly.  The print edition is the primary version of the Journal.

We are pleased to announce that, in accordance with the COMMUNICATION FROM THE MINISTER OF EDUCATION AND SCIENCE of 03 November 2023 on amending and correcting the communication on the list of scientific journals and peer-reviewed materials of international conferences, the author receives 40 points for publishing an article in the Scientific Papers of the International Academy of Applied Sciences in Lomza. The assigned scientific disciplines are health sciences; forest sciences; agriculture and horticulture.

We are pleased to announce that our journal is indexed in the following databases:

ICI Journal Master List

AGRO

PBN – Polska Bibliografia Naukowa

ARIANTA

Research Bib