INFORMACJE OGÓLNE / GENERAL INFORMATION

„Zeszyty Naukowe Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży” (ISSN 2300-3170) są czasopismem naukowym wydawanym w języku polskim, angielskim i rosyjskim przez Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży od 1997 roku. Ze względu na międzywydziałowy charakter tematyczny w ZN publikowane są naukowe artykuły o charakterze metodycznym, przeglądowym lub empirycznym z obszarów nauk technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych i przyrodniczych, medycznych i nauk o zdrowiu, społecznych i humanistycznych. Aktualnie czasopismo ukazuje się jako kwartalnik. Pierwotną formą czasopisma jest wersja drukowana.

Od 2024 roku oficjalną stroną Zeszytów Naukowych Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży” (ISSN 2300-3170) jest

https://ojs.mans.edu.pl/

Sukcesywnie przenosimy zawartość poszczególnych numerów na nową stronę.  

Miło nam poinformować że nasze czasopismo jest indeksowane w bazach:

ICI Journal Master List ICV 2021: 96.17,  2022 = 84.76

AGRO

PBN – Polska Bibliografia Naukowa

ARIANTA

Research Bib


 

„Scientific Papers of the International Academy of Applied Sciences Lomza” (ISSN 2300-3170) is a scientific journal published in Polish, English and Russian by the International Academy of Applied Sciences Lomza in 1997. Due to the interdepartmental thematic character in  Scientific Papers, there are published scientific articles about a methodical, empirical or review character from the areas of technical sciences, agriculture, forestry and veterinary and natural sciences, medical and health sciences, social and humanities. Nowadays, the magazine is published as a quarterly.  The print edition is the primary version of the Journal.

From 2024, the official website of the Scientific Journals of the International Academy of Applied Sciences Lomza” (ISSN 2300-3170) is

https://ojs.mans.edu.pl/ 

We are successively transferring the content of the individual issues to the new site.

We are pleased to announce that our journal is indexed in the following databases:

ICI Journal Master List  ICV 2021: 96.17,  2022 = 84.76

AGRO

PBN – Polska Bibliografia Naukowa

ARIANTA

Research Bib