47(2011)

 1. Ryszard Baryła, Mariusz Kulik

Podsiew zdegradowanych zbiorowisk trawiastych metodą ich regeneracji przyjazną środowisku

 1. Andrzej Borusiewicz, Jerzy Żywiołek

Stopień wykorzystania programów komputerowych w gospodarstwach rolnych w powiecie łomżyńskim

 1. Grażyna Anna Ciepiela

Produkcja rolnicza i działalność turystyczna w gospodarstwach agroturystycznych regionu nadbużańskiego

 1. Stefan Grzegorczyk

Przyrodnicze walory łąk i pastwisk

 1. Mariola Grzybowska – Brzezińska, Mariusz Brzeziński, Sławomir Kulas

Wpływ opakowania na podejmowanie decyzji zakupu produktów żywnościowych ze szczególnym uwzględnieniem warzyw i owoców

 1. Krzysztof Kapela

Wpływ systemu utrzymania krów mlecznych na wybrane cechy ich budowy zewnętrznej oraz masę ciała

 1. Joanna Kazanowska

Analiza jakości oczyszczonych ścieków na terenie gminy Sejny oraz ich wpływ na środowisko wodne

 1. Joanna Kazanowska

Właściwości rekultywacyjne masy kompostowej wytwarzanej z odpadów miejskich technologii „Dano”

 1. Joanna Kazanowska

Ocena jakości wód powierzchniowych na obszarach przyrodniczo cennych

 1. Teodor Kitczak, Henryk Czyż

Charakterystyka florystyczna łąk słonoroślowych z udziałem Dactylorhiza maja lis (rchb. P.f. hunt & summerh.)

 1. Jan Koprowski, Andrzej Łachacz

Ekotony wokół małych zbiorników wodnych w rolniczym krajobrazie Pojezierza Dobrzyńskiego

 1. Władysław Korzeniowski, Tomasz Żmijewski

Podstawowy skład chemiczny mięsa dzików

 1. Władysław Korzeniowski, Tomasz Żmijewski

Uzysk zasadniczych elementów otrzymanych z rozbioru tusz dzików oraz zawartości w nich mięsa, tłuszczu i kości

 1. Sławomir Krzebietke, Stanisław Sienkiewicz, Piotr Żarczyński, Agnieszka Ankiewicz

Wpływ zróżnicowanego nawożenia organiczno–mineralnego i mineralnego na wybrane elementy struktury plonu jego jakość i cechy biometryczne zbóż

 1. Jerzy Księżak, Marcin Truszkowski

Przyrodnicze uwarunkowania produkcji roślinne w województwie podlaskim

 1. Magdalena Maliszewska

Ochrona czynna ekosystemów nieleśnych w Biebrzańskim Parku Narodowym

 1. Łukasz Płotczyk, Stanisław Benedycki, Jacek Słowakiewicz

Nasiennictwo traw w województwie podlaskim w latach 2003-2010

 1. Piotr Ponichtera, Natalia Gołaszewska

Rynek nasienny zbóż w Polsce i województwie podlaskim w latach 2008-2010

 1. Emilia Sawicka, Stanisław Benedycki, Zofia Benedycka

Jakub Waga – znakomity florysta łomżyński. Życie i dokonania naukowe

 1. Emilia Sawicka, Stanisław Benedycki, Zofia Benedycka

Problem podpaleń roślinności w Biebrzańskim Parku Narodowym

 1. Stanisław Sienkiewicz, Sławomir Krzebietke, Piotr Żarczyński

Zlokalizowanie nawożenie ziemniaka amonową formą azotu

 1. Ewa Stamirowska-Krzaczek, Marianna Warda

Zbiorowiska szuwarowe wskaźnikiem właściwości siedliska

 1. Piotr Stypiński, Anna Chodkiewicz

Jakość paszy ze zbiorowisk roślinnych wypasanych przez Koniki Polskie w Biebrzańskim Parku Narodowym

 1. Joanna Szaciło

Wpływ przechowywania ziemniaków na zawartość azotanów (V) i (III)

 1. Piotr Żarczyński, Stanisław Sienkiewicz, Sławomir Krzebietke, Agnieszka Ankiewicz

Czy warto odłogować

 1. Jerzy Barszczewski, Halina Jankowska–Huflejt, Barbara Wróbel

Porównanie jakości pasz oraz bilansów azotu, fosforu i potasu w gospodarstwach ekologicznych w rejonach nizinnym i górskim

 1. Jerzy Prokopowicz, Halina Jankowska-Huflejt, Barbara Wróbel

Ocena ekonomiczna gospodarstw rolnych uczestniczących w programach rolnośrodowiskowych w latach 2004–2006 w aspekcie ich rozwoju

 1. Eugeniusz Sójka, Mariusz Brzeziński

Wpływ nasłonecznienia zbóż, od kwitnienia do pełnej dojrzałości, na plonowanie roślin oraz wykształcenie i jakość ziarna

 1. Eugeniusz Sójka, Mariusz Brzeziński

Następczy wpływ oświetlenia żyta w fazie formowania ziarniaków na fizjologię i plonowanie wyrosłych z nich roślin

 1. Wojciech Lipiński, Halina Lipińska, Rafał Kornas

Zawartość azotu mineralnego w glebach w zależności od ich składu granulometrycznego na obszarze Podlasia

Icon of ZN 47 ZN 47 (5.7 MiB)