58(2/2015)

 1. Janusz Lisowski, Andrzej Borusiewicz, Eugeniusz Sójka
  Porównanie plonowania żyta ozimego przy zastosowaniu dwóch poziomów agrotechniki w trzech okresach wegetacyjnych/ Comparison of the yield of winter rye application of two levels in three agricultural science  growing seasons  
 2. Janusz Lisowski, Henryk Porwisiak, Anna Orłowska, Wladimir Srokima                 Wpływ nawożenia mineralnego na plon i cechy biometryczne ślazowca pensylwańskiego w 3,4 oraz 5 roku uprawy/ Effect of mineral fertilization on yield and biometric features sida in 3, 4 and 5 year of cultivation
 3. Tomasz Marczuk, Jarosław Biedrzycki
  Technologie zbioru sianokiszonki w wybranym gospodarstwie rolnym/ Haylage harvesting technologies in selected farm
 4. Jolanta Puczel, Bronisław F. Puczel, Piotr Ponichtera
  Plonowanie rzepaku ozimego w doświadczeniu PDO zlokalizowanym w woj. Podlaskim/ Yields of winter rape experience PDO in Podlaskie voivodeship  
 5. Krzysztof Zalewski
  Pomoc finansowa ARiMR z tytułu szkód w uprawach rolnych, wyrządzonych
  przez dziki w woj. podlaskim w 2014 r./ Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture financial aid for damage to crops, caused by wild boars in the province podlasie in 2014.
 6. Ireneusz Żuchowski, Iwona Szymańczyk
  Ubezpieczenia obowiązkowe upraw w gospodarstwach rolnych powiatu kolneńskiego – stan obecny i przyszłość/Mandatory insurance of crop in agricultural holdings of kolneński poviat – current state and future

Icon of ZN-58 ZN-58 (1.0 MiB)