67(3/2017)

1. Piotr Ponichtera, Hanna Wojsław
Perspektywy rozwoju rynku żywności ekologicznej w województwie podlaskim / Development Prospects of the Organic Food Market in Podlaskie Voivodeship
2. Roman M. Puhachov, Vladimir V. Skorina
Working out of methods of plum clonal rootstocks reproduction with application of mulching materials / Opracowanie metod klonalnego rozmnażania podkładek śliwek przy użyciu
materiałów mulczujących
3. Lipiński W., Lipińska H., Kornas R., Stamirowska-Krzaczek E.
Ocena zasobności gleb w mikroelementy we wschodnich rejonach kraju / Evaluation of micronutrient levels in soils of eastern Poland
4. Lipiński W., Lipińska H., Kornas R., Stamirowska-Krzaczek E.
Zawartość mikroelementów w glebach Podlasia wyznaczona z wykorzystaniem różnych metod analitycznych / Micronutrient contents in Podlaskie soils determined by various analytical
methods
5. Lipiński W., Lipińska H., Kornas R., Stamirowska-Krzaczek E.
Zmiany wybranych właściwości agrochemicznych gleb Podlasia / Changes in selected agrochemical properties of Podlaskie soils
6. Janusz Lisowski, Henryk Porwisiak
Cechy biometryczne drzewa oxytree w pierwszym roku wegetacji / The biometric features tree oxytree in the first year of vegetation
7. Antoni Mickiewicz, Bartosz Mickiewicz
Charakterystyka przebiegu działania w priorytecie czwartym PROW 2014-2020 / Characteristic of activity run in fourth priority of RDP 2014-2020

8. Shelyuto B.V., Kostitskaya E.V.
РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ СИЛЬФИИ ПРОНЗЕННОЛИСТНОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НОРМ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ / Development and formation of the yield of silphium perfoliatum depending on the norms of nitrogen fertilizers / Rozwój i kształtowanie się plonu rożnika przerośniętego w zależności od zastosowanej dawki azotu
9. Skorina V.V., Bobkova N.A.
УРОЖАЙНОСТЬ И БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ САЛАТА КОЧАННОГО ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СРОКАХ ПОСЕВА / Harvesting and biochemical composition of the iceberg lettuce depending on sowing date / Plonowanie i skład biochemiczny sałaty lodowej w zależności od terminu siewu
10. Zadernowski R., Markiewicz K, Piłat B., Majewska K.
Skład mineralny ziarna różnych odmian owsa jako element oceny towaroznawczej / Mineral composition of grains of various oat varieties as an element of the commodity evaluation

ZN 67 3 2017
ZN 67 3 2017
ZN-67-3_2017.pdf
1.8 MiB
1333 Downloads
Szczegóły