39(1/2009)

 1. Piotr J. Domański

Postęp w hodowli traw pastewnych

 1. Stefan Grzegorczyk

Potencjał produkcyjny użytków zielonych

 1. Grzegorz Sowiński

Czynniki wpływające na wybór kierunku produkcji bydlęcej – mleko czy mięso?

 1. Iwona Wroceńska

Ochrona zbiorowisk trawiastych w Biebrzańskim Parku Narodowym

 1. Jolanta Bagińska, Zofia Benedycka, Stanisław Benedycki

Problem scalania gruntów rolnych na terenie gminy Zambrów

 1. Andrzej Borusiewicz, Robert Baryła

Ocena cech biometrycznych pszenicy orkiszowej przy zastosowaniu zmiennego nawożenia NPK i antywylegacza

 1. Grażyna Anna Ciepiela, Roman Kolczarek, Jolanta Jankowska, Kazimierz Jankowski

Wpływ odmiany Życicy trwałej (Lolium perenneL.) i dawki chylatu żelaza na jakość muraw trawnikowych

 1. Barbara Golińska

Właściwości biologiczne odmian kostrzewy owczej w warunkach ekstensywnego użytkowania trawnikowego

 1. Kazimierz Grabowski, Stefan Grzegorczyk

Wartość siana z łąki nawadnianej ściekami przemysłu rolno – spożywczego

 1. Mariola Grzybowska-Brzezińska, Katarzyna Kalinowska

Konkurencyjność rynkowa oferty badanych gospodarstw ekologicznych funkcjonujących w województwie podlaskim

 1. Wanda Harkot, Zbigniew Czarnecki, Adam Gawryluk

Ocena zróżnicowania parametrów jakościowych nasion wybranych odmian podstawowych gatunków traw pastewnych

 1. Roman Kolczarek, Grażyna Anna Ciepiela, Jolanta Jankowska,

Kazimierz Jankowski

Opłacalność produkcji mleka w gospodarstwach rolnych w zależności od zróżnicowanej powierzchni trwałych użytków zielonych

 1. Bogumiła Kosel, Mariusz Brzeziński, Zofia Benedycka

Realizacja programu rolno środowiskowego 2004-2006 w gminie Piątnica

 1. Renata Kowalczyk, Roman Kolczarek

Pozarolnicza działalność na przykładzie gospodarstw rolnych z powiatu łosickiego

 1. Andrzej Łachacz, Włodzimierz Pisarek

Terenowa penetracja nadnarwiańskich siedlisk pastwiskowy

 1. Halina Lipińska, Wojciech Lipiński

Wpływ współkomponentu w mieszance na niektóre elementy składu chemicznego P. pratensis, Phleum pratense i L. perenne

 1. Janusz Lisowski, Henryk Porwisiak

Wpływ działania popiołu z węgla kamiennego na plon mieszanki trawiasto-motylkowatej

 1. Janusz Makowski, Stanisław Benedycki, Zofia Benedycka, Mariusz Brzeziński

Wpływ zróżnicowanych dawek osadów ściekowych, stosowanych na użytkach przemiennych, na plon zielonki i jej skład botaniczny

 1. Bożena Nowicka, Stanisław Benedycki, Jacek Słowakiewicz

Rola programów rolno środowiskowych w ochronie cennych zbiorowisk trawiastych w ŁPK Doliny Narwi

 1. Jerzy Prokopowicz, Halina Jankowska-Huflejt, Józef Lipiński

Efekty melioracji trwałych użytków zielonych na obiekcie Kuwasy

 1. Jerzy Prokopowicz, Halina Jankowska-Huflejt, Jerzy Barszczewski

Możliwości rozwoju gospodarstw ekologicznych na tle potencjału łąk i pastwisk w województwie podlaskim

 1. Dariusz Szeligowski, Franciszek Przała

Ocena użytków zielonych w gospodarstwie mlecznym

 1. Bronisław F. Puczel

Badanie odmian w SDOO Krzyżewo

 1. Mirosław Rosak, Wanda Zaremba

Atrakcyjność wypoczynkowa gmin a rozwój bazy noclegowej indywidualnego zakwaterowania na obszarach wiejskich województwa podlaskiego

 1. Andrzej Sabiniarz, Stanisław Kozłowski

Łąki Czerskie w aspekcie florystycznym

 1. Andrzej Sabiniarz, Stanisław Kozłowski

Łąki Czerskie w aspekcie ekologicznym

 1. Jolanta Sienkiewicz, Piotr Ponichtera, Justyna Wnorowska

Jakość mikrobiologiczna wody wykorzystywanej w produkcji przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Piątnicy

 1. Ewa Stamirowska-Krzaczek, Marianna Warda

Skład florystyczny wybranych zbiorowisk trawiastych wskaźnikiem wartości runi i właściwości siedliska

 1. Włodzimierz Zielewicz, Stanisław Kozłowski

Sorgo cukrowe alternatywą dla użytków zielonych? – Próba odpowiedzi w świetle badań fitochemicznych

 1. Urszula Rzepińska

Walory krajobrazu jako element wychowawczy młodzieży

Icon of ZN 39 ZN 39 (4.9 MiB)