PARADYGMATY W NAUKACH O ZARZĄDZANIU / PARADIGMS IN MANAGEMENT SCIENCES ŁOMŻA – TYKOCIN, 16 – 18 września 2024 r. LOMZA – TYKOCIN, september 16-18, 2024

Paradygmaty w naukach o zarządzaniu – spotkajmy się w Tykocinie / Paradigms in management science – meet in Tykocin

Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży /

International University of Applied Sciences in Lomza

Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie / Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Wydział Ekonomii i Zarządzania Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze /

The Faculty of Economics and Management of the Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia

Kijowski Narodowy Uniwersytet Technologii i Projektowania /

Kyiv National University of Technologies and Design (KNUTD) Ukraine

Odeski Instytut Prywatnej Spółki Akcyjnej „Instytucja szkolnictwa wyższego „Międzyregionalna Akademia Zarządzania Personelem” /

Odessa Institute of Private Joint-Stock Company „Higher education institution „Interregional Academy of Personnel Management” Ukraine

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika /

Adam Chetnik Scientific Assoctiation in Ostroleka

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu /

The International University of Logistics and Transport in Wroclaw

Uniwersytet Stanowy Pensylwanii, State College /

Pennsylvania State University, State College, PA, USA

Państwowy Uniwersytet Biotechnologiczny, Kharków,  Ukraina /

State Biotechnological University (SBTU), Kharkov, Ukraine

Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku – Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie /

A. Gieysztor Academy in Pułtusk – Branch of the Vistula University in Warsaw

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu /
Military Institut of Engineering Tecnology

ARMPOL Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Sp. z o.o.
ARMPOL Research and Development Company
Uniwersytet Kaliski Centrum Badawczo – Wdrożeniowe /Calisia University Research and Implementation Centre Akademia Wymiaru Sprawiedliwości / The Academy of Justice
Oddział Podlaski Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej / Podlaskie Branch of the Polish Agricultural Engineering Society Oddział Łomżyński Polskiego Towarzystwa Agronomicznego / Lomza Branch of the Polish Agricultural Society
Patronat nad konferencją objęli / The conference is held under the patronage of

Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk /

Committee on Organizational and Management Sciences of the Polish Academy of Sciences

Burmistrz Miasta Tykocin

Mariusz Dudziński

Zapraszają na/ Invite for

X Międzynarodową Konferencję Naukową / 10 th International Scientific Conference

Z cyklu: / From the cycle:

PARADYGMATY W NAUKACH O ZARZĄDZANIU / PARADIGMS IN MANAGEMENT SCIENCES

 ŁOMŻA – TYKOCIN, 16 – 18 września 2024 r. / LOMZA – TYKOCIN, september 16-18, 2024

Formularz zgłoszeniowy/Application form  https://forms.office.com/e/VYbYtbhQk2 

CELE KONFERENCJI/ THE AIMS OF CONFERENCE

  • Integracja środowisk naukowych wszystkich typów instytucji naukowych / Integration of scientific backgrounds of all types of scientific institutions
  • Upowszechnianie wyników badań oraz inspirowanie nowych kierunków badawczych / Dissemination research results and inspiring new research directions
PROBLEMATYKA KONFERENCJI OBEJMUJE/ THE TOPICS THAT WILL BE ADDRESSED IN THE  CONFERENCE:

  1. Problemy i aspekty zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach / Contemporary problems and aspects of corporate and institutional management
  2. Problemy i aspekty zarządzania bezpieczeństwem na poziomie lokalnym, krajowym, międzynarodowym i globalnym / Contemporary problems and aspects of security management at local, national, international and global levels  

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI / SCIENTIFIC  COMMITTEE

Prof. Nunzio Casalino  –  Uniwersytet Guglielmo Marconi i Luiss – Wolny Międzynarodowy Uniwersytet Studiów Społecznych im. Guido Carli w Rzymie – Szkoła Biznesu Rzym, Włochy   –   Guglielmo Marconi University and Luiss – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli – Business School, Roma, Italy

Prof. Dr Dr. h. c. Zoran Čekerevac – Wydział Biznesu i Prawa, Uniwersytet MB w Belgradzie, Belgrad, Serbia / Faculty of Business and Law, MB University in Belgrade, Belgrade, Serbia

Prof. Matteo Giuliano Caroli  –  Luiss – Wolny Międzynarodowy Uniwersytet Studiów Społecznych im. Guido Carli w Rzymie – Szkoła Biznesu Rzym, Włochy   –   Luiss – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli – Business School, Roma, Italy

Prof. Lisa Holden – Pennsylvania State University, USA

Prof. Laszlo Kulcsar – Pennsylvania State University, USA

H.C. Prof. Dr. ing. Elena Horská – Uniwersytet Rolniczy w Nitrze, Słowacja / Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia

Prof. dr hab. Piotr Bórawski – Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Prof. dr hab. Jurii Bilan – Politechnika Rzeszowska / Rzeszow University of Technology

Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski – Uniwersytet Zielonogórski / University of Zielona Góra

Prof. dr hab. Bazyli Czyżewski – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu /Poznań University of Economics and Business

Prof. dr hab. Krzysztof Firlej – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Cracow University of Economics

Prof. dr hab. Bogdan Klepacki – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie / Warsaw University of Life Sciences

Prof. dr hab. Anna Matuszczak – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu / Poznań University of Economics and Business

Prof. dr hab. Mariusz Próchniak – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie / Warsaw School of Economics

Prof. dr hab. Edyta Rudawska – Uniwersytet Szczeciński / University of Szczecin

Prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz – Politechnika Rzeszowska / Rzeszow University of Technology

Prof. dr hab. Janusz Tadeusz Gierszewski – Uniwersytet Pomorski w Słupsku / Pomeranian University in Słupsk

Prof. dr hab. Tomasz Kośmider – Akademia Wymiaru Sprawiedliwości / The Academy of Justice

Prof. dr hab. Waldemar Zubrzycki – Akademia Policji w Szczytnie The Police Academy in Szczytno

Dr hab. Tomasz Bernat, prof. US – Uniwersytet Szczeciński / University of Szczecin

Dr hab. Mirosław Bednarski – Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie / Helena Chodkowska University of Technology and Economics

Prof. dr hab. Maciej Kuboń – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie / University of Agriculture in Krakow

Prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz – Akademia Wymiaru Sprawiedliwości / The Academy of Justice

Prof. dr hab. Bogusław Jagusiak – Wojskowa Akademia Techniczna / Military University of Technology

Prof. dr hab. Bernard Wiśniewski – Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej / Centre for Research Methodology in the Security Sciences at the WSB Academy in Dąbrowa Górnicza

Dr hab. Andrzej Borowicz, prof. emerytowany UŁ – Uniwersytet Łódzki / University of Lodz

Dr hab. Andrzej Borusiewicz, prof. MANS – Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży/ International University of Applied Sciences in Lomza

Dr hab. Tomasz Aleksandrowicz prof. APwSZ – Akademia Policji w Szczytnie / The Police Academy in Szczytno

Dr hab. Agnieszka Brelik, prof. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny / West Pomeranian University of Technology

Dr hab. Katarzyna Brodzińska Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Dr hab. Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki / University of Lodz

Dr hab. Ireneusz Teodor Dziubek prof. UK – Uniwersytet Kaliski / Calisia University

Dr hab. Marek Delong  prof. PANS – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu / State University of Applied Sciences in Przemyśl

Dr hab. Mariola Grzybowska – Brzezińska, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Dr hab. Katarzyna Gadomska-Lila prof. US – Uniwersytet Szczeciński / University of Szczecin

Dr hab. Marta Guth prof. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu / Poznań University of Economics and Business

Dr hab. Bogusław Kaczmarek, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki / University of Lodz

Dr hab. inż. Tomasz Kamiński prof. IBDiM – Instytut Badawczy Dróg i Mostów / Road and Bridge Research Institute

Dr hab. Piotr Kułyk, prof. UZ – Uniwersytet Zielonogórski /  University of Zielona Góra

Dr hab. Marek Kunasz, prof. US – Uniwersytet Szczeciński / University of Szczecin

Dr hab. inż. Łukasz Kuźmiński, prof. UEW – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu / Wroclaw University of Economics and Business

Dr hab. Jarosław Korpysa prof. US – Uniwersytet Szczeciński / University of Szczecin

Dr hab. Krzysztof Krukowski prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Dr hab. Mariusz Kubiak prof. UwSUniwersytet w Siedlcach / University of Siedlce

Dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Dr hab. Paweł Lubiewski prof. AWSB – Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej / WSB University

Dr hab. Wojciech Lis prof. AWS – Akademia Wymiaru Sprawiedliwości / The Academy of Justice

Dr hab. Jacek Lasota prof. ASzWoj – Akademia Sztuki Wojennej / War Studies University

Dr hab. Jan Mironczuk, prof. WSTS – Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika w Ostrołęce / Adam Chetnik Scientific Assoctiation in Ostroleka,

Dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka, prof. US – Uniwersytet Szczeciński / University of Szczecin

Dr hab. Janusz Myszczyszyn, prof. ZUT  – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny/ West Pomeranian University of Technology

Dr hab. Mariusz-Jan Radło, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie / Warsaw School of Economics

Dr hab. Ewelina Szczech-Pietkiewicz, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie / Warsaw School of Economics

Dr hab. Iurii Robul – Uniwersytet im. I. Mechnikowa  w Odessie / Odesa I. Mechnikov National University

Dr hab. Andrzej Parzonko, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie / Warsaw University of Life Sciences

Dr hab. Juliusz Piwowarski prof. WSBPI – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie / Higher School of Public and Individual Security APEIRON in Krakow

Dr hab. Tomasz Rokicki, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie / Warsaw University of Life Sciences

Dr hab. Adam Rudzewicz  – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie / Warsaw University of Life Sciences

Dr hab. Agata Tyburska prof. APwSZ – Akademia Policji w Szczytnie The Police Academy in Szczytno

Dr hab. Wojciech Wiszniewski, prof. AHNS – Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu / Radom Academy of Economics

Dr hab. Patrycja Zwiech, prof. US – Uniwersytet Szczeciński / University of Szczecin

Dr hab. Dagmara Zuzek, prof. URK – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie / University of Agriculture in Krakow

Dr hab. prof. Oleksandra Mandych – Państwowy Uniwersytet Biotechnologiczny, Kharków, Ukraina / State Biotechnological University (SBTU), Kharkov, Ukraine

Dr hab. prof. Oleksandra Olshanska –  Kijowski Narodowy Uniwersytet Technologii i Projektowania, Ukraina/ Kyiv National University of Technologies and Design (KNUTD) Ukraine

Dr hab. Marcin Górnikiewicz prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna / Military University of Technology

Dr hab. Jarosław Struniawski  prof. AWSB  – Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej / WSB University

Dr hab. Tomasz Safjański – Stowarzyszenie Taktyków Kryminalistyki / Association of Forensic Tacticians

Dr hab. Stanisław Topolewski prof. UwS – Uniwersytet w Siedlcach / University of Siedlce

Dr hab. Sławomir Zalewski prof. UWSB Merito – Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku / WSB Merito  University in Gdańsk

Dr hab. inż. Marian Żuber prof. UPWr – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wrocław / University of Environmental and Life Sciences

Doc. dr Ing. Radovan Savov – Uniwersytet Rolniczy w Nitrze, Słowacja / Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia

Dr Svitlana Hrebinska – Chmielnicki Zawodowy College Handlu i Ekonomii Państwowego Uniwersytetu Handlu i Ekonomii, Ukraina / Khmelnytsky Professional College of Trade and Economics of State University of Trade and Economics, Ukraine

Dr Olena Gorlova – Uniwersytet Ekonomiczny w Odessie, Ukraina / Odessa National Economic University, Ukraine

Dr Aneta Bełdycka-Bórawska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Dr Piotr Baczar prof. AWS – Akademia Wymiaru Sprawiedliwości / The Academy of Justice

Dr Agnieszka Bekisz – Akademia Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu / General Tadeusz Kościuszko Military University of Land Forces

Dr inż. Bogusław Bębenek – Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku – Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie / Vistula University in. Warsaw

Dr Michał Borychowski – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu /Poznań University of Economics and Business

Dr Jarosław Cymerski – Akademia im. Aleksandra Gieysztora, Filia Akademii Finansów i Biznesu / Vistula Vistula University in Warsaw

Dr Jakub Czarkowski prof. AWS –  Akademia Wymiaru Sprawiedliwości / The Academy of Justice

Dr Mariusz Filipek – Uniwersytet M.C. Skłodowskiej w Lublinie / Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

Dr Łukasz Foryś – Akademia Policji w Szczytnie / The Police Academy in Szczytno

Dr Aleksandra Gąsior – Uniwersytet Szczeciński / University of Szczecin

Dr Robert Gwardyński – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu / Wroclaw University of Health and Sport Sciences

Dr inż. Wiesław Jaszczur  – Uniwersytet Kaliski / Calisia University

Dr Michał Kruszyński – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu/ The International University of Logistics and Transport in Wroclaw,

Dr inż. Jarosław Klimaszewski – Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży/International University of Applied Sciences in Lomza

Dr Krzysztof Konopka – Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie Helena Chodkowska University of Technology and Economics

Dr Agnieszka Kuś – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / The Nicolaus Copernicus University in Toruń

Dr Mariusz Kuryłowicz prof. AWS – Akademia Wymiaru Sprawiedliwości / The Academy of Justice

Dr Karolina Lis – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu/ The International University of Logistics and Transport in Wroclaw

Dr Olha Kuznietsova – Odeski Instytut Prywatnej Spółki Akcyjnej „Instytucja szkolnictwa wyższego „Międzyregionalna Akademia Zarządzania Personelem” Ukraina / Odessa Institute of Private Joint-Stock Company „Higher education institution „Interregional Academy of Personnel Management” Ukraine

Dr Ewa Odachowska – Rogalska – Zakład Psychologii Transportu i Symulatorów Jazdy Instytut Transportu Samochodowego / Motor Transport Institute

Dr Jakub Olchowski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

Dr Agata Osińska – Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach / Prof. Edward F. Szczepanik State University of Applied Sciences in Suwałki

Dr Marcin Pawęska prof. MWSLiT we Wrocławiu – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu / The International University of Logistics and Transport in Wroclaw

Dr inż. Jacek Partyka – Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej / Military Institut of Engineering Tecnology

Dr inż. Iwona PomianekSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie / Warsaw University of Life Sciences

Dr Jarosław Przyjemczak – Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. W. Kwiatkowskiego w Gdyni / University of Administration and Business of E. Kwiatkowski in Gdynia

dr Paweł Różański – AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej / Józef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw

Dr Zoia Sharlovych – Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży/International University of Applied Sciences in Lomza

Dr Piotr Szkudlarek – Uniwersytet Szczeciński / University of Szczecin

Dr Michał Sopiński –  Akademia Wymiaru Sprawiedliwości / The Academy of Justice

Dr inż. Marcin Szczepaniak – Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej / Military Institut of Engineering Technology

Dr Jerzy Trocha – Akademia Wymiaru Sprawiedliwości / The Academy of Justice

Dr Andrzej Sęk – Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach / Prof. Edward F. Szczepanik State University of Applied Sciences in Suwałki

Dr Justyna Żylińska – Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie / Helena Chodkowska University of Technology and Economics

Dr Olga Kotowska – Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży/International University of Applied Sciences in Lomza

Dr Agnieszka Łapińska – Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży/International University of Applied Sciences in Lomza

Dr Anna Milewska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie / Warsaw University of Life Sciences

Dr Grzegorz Olszewski – Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży/International University of Applied Sciences in Lomza

Dr inż. Piotr Ponichtera – Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży/International University of Applied Sciences in Lomza

Dr Wiesław Zawadzki prof. AWS  – Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży / The Academy of Justice International, University of Applied Sciences in Lomza

Dr Mikołaj Kruszewski – Instytut Transportu Samochodowego / Motor Transport Institute

Dr Bartosz Murat – Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży/International University of Applied Sciences in Lomza

Dr inż. Ireneusz Żuchowski – Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży/International University of Applied Sciences in Lomza

TERMINY/ TERMS

Przesłanie karty zgłoszenia na adres biura konferencji do 05.09.2024 r./ Submission of the application form to the conference office until September 05, 2024.

Formularz zgłoszeniowy/Application form https://forms.office.com/e/VYbYtbhQk2  

Wniesienie opłaty konferencyjnej do 15.10.2024 r. obejmującej doskonałe warunki do dyskusji naukowej, 3 noclegi, wyżywienie, niespodzianki w wysokości 1150 zł, na konto:/ Payment of the conference fee until october 15, 2022, includes excellent conditions for scientific discussion, three nights, board, surprises. The fee of PLN 1150,  transfer  to an account:

Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży/International University of Applied Sciences in Lomza

Bank Spółdzielczy w Łomży/ Cooperative Bank in Lomza

NRB: 53 8757 0001 0002 6169 2000 0380

Z dopiskiem/ PARADYGMATY 2024” + Imię i nazwisko/ write the note / „PARADYGMATY 2024” + Name /Surname

Udział w konferencji w formie online bez opłaty. /Participation in the conference in a online form free of charge.

PUBLIKACJA I OPŁATY/ PUBLICATIONS AND FEES

Przesłane referaty mogą być zgłaszane do czasopism po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w / Papers may be submitted to journals upon receipt of positive reviews will be published in:

  1. International Journal of Management and Economics https://sciendo.com/journal/IJME  (100 pkt. wg. listy MEiN) – szablon według wymagań czasopisma.  Artykuły prosimy przesłać na adres e – mailowy konferencji. Wybrane zostaną przez Radę Naukową Konferencji  3 najlepszych artykuły, które zostaną zwolnione z tzw. submission fee i  skierowane do recenzji.  Po uzyskaniu pozytywnych recenzji obowiązuje tylko opłata publikacyjna tzw. publication fee (szczegóły na stronie czasopisma). Autorzy po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu artykułu sami dokonują zgłoszenia tekstu przez system https://mc.manuscriptcentral.com/ijmesgh / template according to the requirements of the journal.  Please send your articles to the conference e – mail address. The Conference Scientific Board will select 3 BEST PAPER AWARD, which will be exempt from the so-called submission fee and sent for review. After obtaining positive reviews, only the publication fee (details on the website of the journal) will apply. After receiving information about the qualification of the article, the authors themselves submit the text via the system https://mc.manuscriptcentral.com/ijmesgh.
  2. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Logistyki (70 pkt. wg. listy MEiN)/ Scientific Journal of Warsaw University of Life Science, Economics and Organization of Logistics MEiN: 70 points. szablon według wymagań czasopisma.  Artykuły prosimy przesłać na adres e – mailowy konferencji.
  3. M E S T   J o u r n a l.  Its impact factor for 2020-21 is 1.04. https://mest.meste.org/ bezpłatnie / free
  4. Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Ekonomiczno–Społecznej w Ostrołęce – http://ojs.wsa.edu.pl/index.php/sj-economics  – 20 pkt. (w języku angielskim) / Scientific Journals of the Higher School of Economics and Social in Ostroleka – 20 points. (In English) bezpłatnie / free
  5. Czasopismo Logistyka i Transport (20 pkt na liście MEiN) – bez opłat http://www.logistics-and-transport.eu/pl/ bezpłatnie / free
  6. Publikacja w monografii wydanej w Wydawnictwie z listy MNISZW – 80 pkt. Za publikację rozdziału w monografii naukowej o wartości 80 pkt autor otrzymuje 20 punktów. / Publication in a monograph published in a publishing house from the MNISZW list – 80 points. For publication of a chapter in a scientific monograph worth 80 points, the author receives 20 points. bezpłatnie / free

Przesłanie do 15.09.2024 r. referatu w formie elektronicznej na adres e–mail: paradygmaty@mans.edu.pl  The paper  should be send in electronic form to the e–mail address  paradygmaty@mans.edu.pl  untill September 15, 2024.

MIEJSCE KONFERENCJI / THE PLACE OF CONFERENCE

Konferencja odbędzie się w obiekcie Alumnat w malowniczej miejscowości Tykocin. Lokalizacja i historia Alumnatu sprawiają, iż jest to jedno z najciekawszych miejsc turystycznych na Podlasiu. Miejsce to było również planem filmowym takich filmów, jak: „U Pana Boga w ogródku”, „U Pana Boga za miedzą” w reżyserii Jacka Bromskiego. Zapraszamy do twórczego spędzenia czasu w Królewskim Mieście Tykocin. /

The conference will take place in the Alumnat venue in the picturesque town of Tykocin. The location and history of the Alumnat make it one of the most interesting tourist destinations in Podlasie. The place was also the set of such films as: „U Pana Boga w ogródku”, „U Pana Boga za miedzą” directed by Jacek Bromski. We invite you to spend your time creatively in the Royal Town of Tykocin.

Tykocin Alumnat szczegółowe informacje http://alumnat.eu  / ALUMNAT IN TYKOCIN detailed  information  http://alumnat.eu

BIURO KONFERENCJI / THE CONFERENCE OFFICE

Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży/International University of Applied Sciences in Lomza

Studencka 9, 18–400 Łomża/ 9 Studencka Street

Tel./fax. 86 216 94 97/ phone/ fax + 48 86216 94 97

e–mail: paradygmaty@mans.edu.pl

KOMITET ORGANIZACYJNY/ ORGANIZING COMMITTEE:

Przewodniczący: dr inż. Ireneusz Żuchowski/Chairman: Ireneusz Zuchowski PhD, dr Aneta Bełdycka-Bórawska/Chairman Aneta Bełdycka-Bórawska PhD

Sekretarz /Secretary: dr inż. Ireneusz Żuchowski, prof. dr hab. Piotr Bórawski

Członkowie / Members:

dr inż. Michał Jakub Kruszyński / Michał Jakub Kruszyński PhD

dr Grzegorz Olszewski / Grzegorz Olszewski PhD

dr Krzysztof Zalewski / Krzysztof Zalewski PhD

dr Marta Łępicka / Marta Łępicka, PhD

dr Wojciech Truszkowski/ Wojciech Truszkowski PhD

dr Anna Milewska / Anna Milewska PhD

dr Bartosz Murat / Bartosz Murat Phd

dr  Natalia Oleszczyk / Natalia Oleszczyk PhD

dr Piotr Ponichtera / Piotr Ponichtera PhD

dr Wiesław Zawadzki / Wiesław Zawadzki PhD

dr Bogusław Bębenek / Bogusław Bębenek PhD

dr Łukasz Foryś / Łukasz Foryś PhD

dr Agnieszka Łapińska / Agnieszka Łapińska PhD

mgr Beata Kalinowska / Beata Kalinowska MA

mgr Tadeusz Olszewski / Tadeusz Olszewski MA

mgr Rafał Wyszomierski/Rafał Wyszomierski MA

mgr Aleksandra Engler-Jakubiak / Aleksandra Engler-Jakubiak MA

mgr Piotr Jakubiak / Piotr Jakubiak MA

mgr Stanisław Derehajło / Stanisław Derehajło MA

mgr Magdalena Tymińska / Magdalena Tymińska MA

mgr Mariusz Dawidziuk / Mariusz Dawidziuk MA

mgr Krzysztof Cwalina / Krzysztof Cwalina MA