79 (3/2020)

1. Mariusz Kozikowski
Porównanie zadań dwóch służb państwowych powołanych do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego na przykładzie Policji i Straży Granicznej /
Comparison of tasks of two state services established to protect public safety and order on the example of the Police and Border Guard.
2. Natalia Opęchowska, Tadeusz Olszewski
Uzależnienie dzieci w wieku szkolnym od Internetu. Raport z badań przeprowadzonych w okresie występowania stanu epidemicznego COVID-19, wiosna 2020 r. /
Addiction of school-age children to the Internet. Report on studies carried out during the COVID-19 epidemic, spring 2020.
3. Tomasz Staszewski
Bezpieczeństwo energetyczne Polski – stan aktualny i perspektywy /
Energy safety in Poland- current state of play and perspectives.
4. Bartosz Murat
Etyczny i prawny wymiar czynności służbowych podejmowanych przez funkcjonariuszy Policji /
Ethical and legal domension of missionary activities taken by Police Officers
5. Wiesław Zawadzki, Natalia Złotkowska
Analiza wpływu stosowania innowacyjnych technik kryminalistycznych na wykrywalność sprawców przestępstw /
Analysis of the impact of the use of innovative forensic techniques on the detection of offenders.
6. Wiesław Zawadzki, Radosław Ciskowski
Zarządzanie kryzysowe w rolnictwie na przykładzie gminy Goworowo /
Crisis management in agriculture on the example of the Goworowo commune.

 

 

ZN-79-3-2020 (1)
ZN-79-3-2020 (1)
ZN-79-3-2020-1.pdf
1.9 MiB
3168 Downloads
Szczegóły