,,Gospodarka o obiegu zamkniętym w budownictwie” I Konferencja naukowo-dydaktyczna

Gospodarka

o obiegu zamkniętym

w budownictwie

Łomża, 22 października 2022

Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych 

w Łomży

Podlaski Oddział

Polskiego Stowarzyszenia

Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych

 Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku

Politechnika Białostocka 

KOMITET HONOROWY

Przewodniczący: dr hab. Roman Engler, prof. WSA

dr hab. inż. arch. Adam Baryłka, MRiT

dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB

dr hab. inż. Jerzy Obolewicz, prof. IBOA

prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, ITB

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk, PB

dr hab. inż. arch. Adam Baryłka, MRiT

dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz, prof. MANS

dr hab. inż. Ryszard Chmielewski, WAT

dr inż. Krzysztof Czech, PB

dr hab. inż. Wojciech Drozd, prof. PK

prof. Mahmudova Dildora Ernazarovna, TIACE

dr hab. inż. Grzegorz Ginda, prof. AGH

dr inż. Marcin Gryniewicz, PB

prof. Zurab Gvishiani, GTU

prof. dr hab. inż. Bożena Hoła, PWr

dr inż. Agnieszka Jabłońska-Krysiewicz, prof. PB

dr inż. Magdalena Joka Yildiz, PB

dr hab. Monika Kalinowska, prof. PB

dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska, PB

dr inż. Alena Kisel, BSTU

dr hab. inż. Jacek Korentz, prof. UZ

dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB

dr inż. Julita Krassowska, PB

dr hab. inż. Janusz Krentowski, prof. PB

dr inż. Leopold Kruszka, WAT

dr inż. Małgorzata Lelusz, PB

dr inż. arch. Anna Nowak, PW

dr hab. inż. Stefan Owczarek, WAT
dr inż. Mariusz Owczarek, WAT

dr hab. Jolanta Piekut, prof. PB

prof. dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz, PK

prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz, UwB

dr inż. Piotr Ponichtera, prof. MANS

dr inż. Jakub Popławski, PB

prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina, PK

dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. PW

dr inż. Natalia Stankiewicz, PB

dr inż. Ewa Szatyłowicz, PB

prof. dr hab. inż. Jerzy Kazimierz Szlendak, PUZ

dr inż. Ireneusz Żuchowski, prof. MANS

TEMATYKA KONFERENCJI

Przedmiotem Konferencji są teoretyczne i praktyczne problemy gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie technicznym, ekonomicznym, społecznym, prawnym i organizacyjnym, występujące w procesach projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów budowlanych, umożliwiających zaspokajanie różnorodnych potrzeb człowieka.

Celem konferencji jest przedstawienie:

  • zagadnień dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym, zawartych w przepisach prawa oraz potrzeb i kierunków ich nowelizacji,
  • praktycznych aspektów teorii gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • stosowanych metod projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów antropogenicznych, uwzględniających wymagania gospodarowania w obiegu zamkniętym,
  • kierunków rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • metod technicznej diagnostyki cyklu życia obiektów budowlanych w procesie ich projektowania, wykonawstwa i eksploatacji,
  • ekonomicznych aspektów gospodarki o obiegu zamkniętym występujących w cyklu życia obiektu budowlanego.

TERMINARZ

Nadesłanie kart zgłoszenia uczestnictwa – 10.09.2022

Nadesłanie artykułów – 17.09.2022

Ostateczna kwalifikacja artykułów i powiadomienie autorów – 24.09.2022

Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej – 01.10.2022

Przesłanie kart potwierdzeń uczestnictwa i Programu Konferencji – 08.10.2022

SPONSORZY

UCZESTNICTWO I PUBLIKACJE

Artykuły zostaną opublikowane po pomyślnym procesie recenzowania w poniżej wymienionych czasopismach:

Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych (ISSN: 2450-1859) – 70 pkt. na liście MEiN

Safety & Defense (ISSN: 2450-551X) – 70 pkt. na liście MEiN

Modern Engineering (ISSN: 2450-5501) – 40 pkt. na liście MEiN

Rzeczoznawca (ISSN: 2544-3763) – 20 pkt. na liście MEiN

Budownictwo i Architektura Podlasia (ISSN: 2719-9118)

Koszt udziału w konferencji wraz z publikacją artykułu w Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych oraz Safety & Defense wynosi 500 zł.

Koszt udziału w konferencji wraz z publikacją artykułu w Modern Engineering oraz Rzeczoznawcy wynosi 200 zł.

Kwalifikacji artykułów do czasopism dokona Komitet Naukowy Konferencji.

W ramach opłaty konferencyjnej zapewnione jest również uczestnictwo w Konferencji i poczęstunek.

Istnieje możliwość zgłoszenia się na Konferencję jako wolny słuchacz.

Wpłatę za udział w Konferencji należy dokonać na numer konta:

24 1140 2004 0000 3502 7670 5184 z dopiskiem: „Opłata Konferencyjna GOZ – imię i nazwisko”

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych

ul. Bogatyńska 6 lok. U1, klatka I

01-461 Warszawa

Biuro Konferencji: MANS, pokój B02 Podlaski Oddział PSRiBS, 18-400 Łomża, ul. Studencka 19,

Tel.: 509958012

Zgłoszenie udziału w postaci skanu uzupełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej należy przesłać na adres skrzynki mailowej: podlaskie_psribs@psribs.pl   z tytułem: „Zgłoszenie na Konferencję GOZ – imię i nazwisko”

PATRONAT MEDIALNY

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący: mgr inż. Dariusz Tomaszewicz, PSRiBS

dr inż. Marta Mazewska, MANS

dr inż. Jakub Popławski, PB

dr inż. Natalia Stankiewicz, PB

dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska, PB