ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH / SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AND RURAL AREAS 17-18 październik 2022 r., October 17-18, 2022

Katedra Agrotechnologii i Agrobiznesu, Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie / Department of Agrotechnology and Agribusiness University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland

Pennsylvania State University, State College, PA, USA

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży / Higher School of Agribusiness in Łomża, Poland

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika w Ostrołęce / Adam Chetnik Scientific Assoctiation in Ostroleka Poland

Zapraszają na/ Invite for

Międzynarodową Konferencję Naukową / International Scientific Conference

pod patronatem / under the patronage of

Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej  Oddział podlaski / Polish Society of Agricultural Engineering Podlaskie Division

Polskie Towarzystwo Agronomiczne Oddział łomżyński / Polish Agronomic Society Lomza Division

z cyklu:/ From the cycle:

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AND RURAL AREAS

 

Temat przewodni / The main theme

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

RENEWABLE ENERGY SOURCES

 

OLSZTYN-OSTROŁĘKA-ŁOMŻA, 17-18 październik 2022 r.

OLSZTYN-OSTROŁĘKA-LOMZA, October 17-18, 2022

 

 

Formularz Zgłoszeniowy

CELE KONFERENCJI/ THE AIMS OF CONFERENCE

 • Integracja środowisk naukowych wszystkich typów instytucji naukowych/ Integration of scientific backgrounds of all types of scientific institutions
 • Upowszechnianie wyników badań oraz inspirowanie nowych kierunków badawczych / Dissemination research results and inspiring new research directions

 

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI / SCIENTIFIC  COMMITTEE

Prof. James W Dunn – Pennsylvania State University, USA

Prof. Lisa Holden – Pennsylvania State University, USA

Prof. Jayson K. Harper – Pennsylvania State University, USA

Prof. Laszlo Kulcsar – Pennsylvania State University, USA

Prof. dr hab. Bazyli Czyżewski – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu/Poznań University of Economics and Business

Prof. dr hab. Krzysztof Firlej – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Cracow University of Economics

Prof. dr hab. Krzysztof Jankowski – Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Prof. dr hab. Bogdan Klepacki – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie/ Warsaw University of Life Sciences

Prof. dr hab. Anna Matuszczak –– Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu/ Poznań University of Economics and Business

Prof. dr hab. Wacław Romaniuk – Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Państwowy Instytut Badawczy w Falentach / Institute of Technology and Life Sciences

Prof. dr hab. Maciej Kuboń – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie / University of Agriculture in Krakow

dr hab. Agnieszka Brelik, prof. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny/ West Pomeranian University of Technology

dr hab. Andrzej Borusiewicz prof. WSA – Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży / Higher School of Agribusiness in Łomża

dr hab. Piotr Bórawski, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

dr hab. Bartosz Mickiewicz, prof. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny/ West Pomeranian University of Technology

dr hab. Jan Mironczuk, prof. WSTS – Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika w Ostrołęce / Adam Chetnik Scientific Assoctiation in Ostroleka

dr hab. Andrzej Parzonko, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie/ Warsaw University of Life Sciences

dr hab. Karolina Pawlak, prof. UPP – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu/Poznań University of Life Science

dr hab. Tomasz Rokicki, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie/ Warsaw University of Life Sciences

dr hab. Elżbieta Szymańska prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie/ Warsaw University of Life Sciences

dr hab. Marcin Wysokiński – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie/ Warsaw University of Life Sciences

dr hab. Katarzyna Brodzińska – Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

dr Aneta Bełdycka-Bórawska – Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

dr Marta Guth – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu/ Poznań University of Economics and Business

dr inż. Iwona PomianekSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie/ Warsaw University of Life Sciences

dr inż. Monika Roman Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie/ Warsaw University of Life Sciences

dr Agnieszka Bekisz – Akademia Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu / General Tadeusz Kościuszko Military University of Land Forces

dr inż. Michał Kruszyński – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu/ The International University of Logistics and Transport in Wroclaw

dr inż. Ireneusz Żuchowski – Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży / Higher School of Agribusiness in Łomża, Poland

dr inż. Witold Rzepiński – Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży / Higher School of Agribusiness in Łomża, Poland.

 

PROBLEMATYKA KONFERENCJI OBEJMUJE/ THE TOPICS THAT WILL BE ADDRESSED IN THE  CONFERENCE:

 • Kluczowe aspekty rozwoju zrównoważonego rolnictwa i obszarów wiejskich/ Key aspects of sustainable agriculture and rural development
 • Odnawialne źródła energii aspekty ekonomiczne, techniczne i społeczne/Renewable energy sources – economic, technical and social aspects
 • Odnawialne źródła energii jako motor zmian w rolnictwie i na obszarach wiejskich/Renewable energy sources as a driver of changes in agriculture and rural areas
 • Wady i zalety odnawialnych źródeł energii/Advantages and disadvantages of renewable energy sources
 • Odnawialne źródła energii kierunki wykorzystania i nowe możliwości/Renewable energy sources, directions of use and new possibilities
 • Logistyka i transport znaczenie dla rozwoju zrównoważonego/Logistics and transport important for sustainable development

Powyższe zagadnienia nie powinny być traktowane jako wyczerpujące, lecz raczej jako propozycje tematyki wystąpień na konferencji / The above issues should not be considered as obligatory but rather as suggestions for the theme of the conference.

 

TERMINY/ TERMS

Przesłanie karty zgłoszenia na adres biura konferencji do 20.09.2022 r./ Submission of the application form to the conference office until September 20, 2022.

Ze względu na epidemię Covid-19 organizatorzy przewidują organizację konferencji w formie hybrydowej. Due to the Covid-19 epidemic, the organizers plan to organize an online conference.

 

PUBLIKACJA I OPŁATY/ PUBLICATIONS AND FEES

Udział w konferencji  w formie stacjonarnej 700 zł (w ramach opłaty zapewniamy nocleg, materiały konferencyjne, pełne wyżywienie, niespodzianki). Participation in the conference in the form of a stationary PLN 700 (we provide accommodation, conference materials, full board, surprises as part of the fee).

Udział w konferencji w formie hybrydowej bez opłaty. /Participation in the conference in a hybrid form free of charge.

Przesłane referaty mogą być zgłaszane do czasopism po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w / Papers may be submitted to journals upon receipt of positive reviews will be published in:

 1. Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Ekonomiczno–Społecznej w Ostrołęce – http://ojs.wsa.edu.pl/  – 5 pkt. (w języku angielskim) / Scientific Journals of the Higher School of Economics and Social in Ostroleka – 5 points. (in English).
 2. Zesztach Naukowych Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży http://zeszyty-naukowe.wsa.edu.pl/ – 5 pkt. (w języku polskim lub angielskim).
 3. Publikacja w czasopiśmie Energies (140 pkt, koszt po zatwierdzeniu w czasopiśmie 2200 CHF). https://www.mdpi.com/journal/energies/special_issues/Energy_Consumption_EU_Countries.
 4. Publikacja w monografii wydanej w Wydawnictwie z listy MNISZW (tytuł roboczy: Znaczenie odnawialnych źródeł energii w rozwoju zrównoważonym rolnictwa i obszarów wiejskich)– 80 pkt. Za publikację rozdziału w monografii naukowej o wartości 80 pkt autor otrzymuje 20 punktów koszt 590 zł, opłata na w/w Konto WSA w Łomży.
 5. Publikacja w czasopiśmie Agricultural Engineering – 40 pkt szczegóły: https://ptir.org/wydawnictwo/nauka-praktyce-rolniczej/informacje-o-ae/

Przesłanie do 30.09.2022 r. referatu w formie elektronicznej na adres: pboraw@uwm.edu.pl.  The paper  should be send in electronic form to the e–mail address  pboraw@uwm.edu.pll  untill September 30, 2022

 

Opłatę konferencyjną należy przekazać do 30.09.2022r. na konto: Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOMŻY

52 8757 0001 0002 6169 2000 0010

z dopiskiem w tytule przelewu: „konferencja ZR” + nazwisko i imię uczestnika

 

MIEJSCE KONFERENCJI / THE PLACE OF CONFERENCE

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika w Ostrołęce – Ostrołęka

 

BIURO KONFERENCJI: The conference office

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Katedra Agrotechnologii i Agrobiznesu

M. Oczapowskiego 8

10-719 Olsztyn

Tel. 698014056

e–mail: pboraw@uwm.edu.pl

 

KOMITET ORGANIZACYJNY/ ORGANIZING COMMITTEE:

Przewodniczący: dr hab. inż. Piotr Bórawski, prof. UWM/Chairman: Associate Professor Piotr Bórawski

Sekretarz: dr inż. Ireneusz Żuchowski, dr hab. Piotr Bórawski, prof. UWM/Secretary: Ireneusz Zuchowski; Piotr Bórawski

 

Członkowie: Members:

Dr Aneta Bełdycka–Bórawska / Aneta Bełdycka–Bórawska Phd

Dr Adam Pawlewicz/Adam Pawlewicz Phd

Dr Wojciech Truszkowski/  Wojciech Truszkowski, Phd

Dr Krzysztof Zalewski / Krzysztof Zalewski, Phd

Dr Michał Kruszyński / Michał Kruszyński, Phd

Dr Marta Łępicka / Marta Łępicka, Phd

mgr Beata Kalinowska / Beata Kalinowska MA

mgr Rafał Wyszomierski/Rafał Wyszomierski MA

mgr Stanisław Derehajło / Stanisław Derehajło MA

mgr Magdalena Tymińska / Magdalena Tymińska MA

mgr Mariusz Dawidziuk / Mariusz Dawidziuk MA

mgr Krzysztof Cwalina / Krzysztof Cwalina MA

Marek Bartłomiej Bórawski