Rolnictwo XXI wieku – wyzwania, perspektywy, kierunki rozwoju 2021

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży wraz z Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach, COBORU SDOO w Krzyżewie, Instytutem Ochrony Roślin – PIB, TSD w Białymstoku, Katedrą Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu UWM w Olsztynie, Polskim Towarzystwem Inżynierii Rolniczej, Polskim Towarzystwem Agronomicznym O/Łomża, Polskim Towarzystwem Łąkarskim O/Olsztyn,

zapraszają na

Międzynarodową Konferencję Naukową:

„Rolnictwo XXI wieku – wyzwania, perspektywy, kierunki rozwoju”.

Konferencja odbędzie się w dniach 24-27 maja 2021 r.

Program naukowy konferencji obejmuje następujące obszary:

  1. inżynieria systemów agrotechnicznych, inżynieria produkcji zwierzęcej, inżynieria przetwórstwa i przechowalnictwa płodów rolnych,
  2. agronomia, łąkarstwo, alternatywne źródła energii, ochrona środowiska i roślin, bezpieczeństwo żywności.
  3. wyzwania na rynku mleka, rozwój zrównoważony w produkcji rolniczej, ekonomika rolnictwa i zarządzanie w agrobiznesie.

Komunikat 1 z kartą zgłoszenia

2021 Komunikat 1 V1
2021 Komunikat 1 V1
2021_komunikat_1-v1.docx
30.7 KiB
300 Downloads
Szczegóły

KOMITET NAUKOWY

prof. James W Dunn Pennsylvania State University

prof. Jayson K Harper Pennsylvania State University

prof. Spiro E Stefanou Florida University

prof. dr hab. Rudolf Michałek, czł. rzecz. PAN

prof. dr hab. Józef Kowalski

prof. dr hab. Maciej Kuboń

prof. dr hab. Bożena Łozowicka

prof. dr hab. Wacław Romaniuk

prof. dr hab. Józef Szlachta

prof. dr hab. Andrzej Marczuk

prof. dr hab. Zofia Benedycka

prof. dr hab. Stanisław Benedycki

prof. dr hab. Stefan Grzegorczyk

prof. dr hab. Ignacy Niedziółka

prof. dr hab. Śeljuto Bronisłava Vasilevnaprof. dr hab. Uladimir Skorina

prof. dr hab. Ryszard Zadernowski

prof. dr hab. Józef Zając

prof. dr hab. Krzysztof Jankowski

Prof. dr hab. Krzysztof Firlej

Prof. dr hab. Bazyli Czyżewski

dr hab. Mariola Grzybowska – Brzezińska prof. UWM

dr hab. Agnieszka Brelik prof. ZUT

dr hab. Anna Matuszczak prof. UEP

dr hab. Elżbieta Szymańska prof. SGGW

dr hab. Andrzej Parzonko prof. SGGW

dr hab. Piotr Bórawski prof. UWM

dr hab. Bartosz Mickiewicz prof. ZUT

dr hab. Piotr Kaczyński prof. IOR-PIB

dr hab. Dariusz Załuski

dr hab. Anna Zadernowska

dr hab. Urszula Malaga-Toboła

dr hab. Dariusz Kwaśniewski

dr inż. Iwona Pomianek

dr Marta Guth

Publikacja i opłaty

Opłata konferencyjna wynosi 700 zł dla pracowników, 500 zł dla doktorantów i obejmuje koszty zakwaterowania (3 noclegi: 24/25, 25/26, 26/27.05.2021r), wyżywienie, materiały konferencyjne oraz wyjazd do obiektów o działalności związanej z tematyką obrad. Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów druku. Zgłoszenie artykułu oraz publikacja bez udziału w konferencji: w Zeszytach naukowych WSA 300zł, WSES 400zł, w Progress in Plant Protection, Journal of Plant Protection, Agricultural Engineering 500zł lub 1000zł w zależności od wersji językowej.

Organizatorzy przewidują możliwość opublikowania pozytywnie ocenionych artykułów w czasopiśmie Agricultural Engineering (20pkt.), Zeszytach naukowych WSES (5pkt.), Zeszytach Naukowych WSA (5pkt), Progress in Plant Protection (20pkt.), Journal of Plant Protetcion Research (40pkt.). Zachęcamy do przygotowania artykułów w języku angielskim.

Miejsce konferencji: Ziołowy Zakątek (https://ziolowyzakatek.pl/)

Zgłoszenie uczestnictwa prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 11.04.2021r.: listownie na adres sekretarza konferencji lub drogą elektroniczną na adres:

konferencja 2021@wsa.edu.pl
Opłatę konferencyjną należy przekazać do 15.04.2021r. na konto: Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOMŻY

52 8757 0001 0002 6169 2000 0010

z dopiskiem w tytule przelewu: „konferencja RXXIw” + nazwisko i imię uczestnika

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz, prof. WSA

Bieżące informacje będą przesyłane w kolejnych komunikatach oraz umieszczane na stronie internetowej:

http://zeszyty-naukowe.wsa.edu.pl/rolnictwo-xxi-wieku-wyzwania-perspektywy-kierunki-rozwoju-

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz, prof. WSA – przewodniczący

dr inż. Janusz Lisowski – z-ca przewodniczącego

dr inż. Jolanta Puczel – sekretarz

prof. dr hab. Bożena Łozowicka

prof. dr hab. Wacław Romaniuk

dr inż. Ireneusz Żuchowski

dr inż. Piotr Ponichtera

dr inż. Marek Zadernowski

dr inż. Bronisław Puczel

dr inż. Kamila Mazur

dr inż. Witold Jan Wardal

dr Magdalena Jankowska

dr inż. Michał Kruszyński

mgr inż. Henryk Porwisiak

mgr Aneta Bełdycka-Bórawska

mgr inż. Kinga Borek

mgr inż. Magdalena Gołębiewska

Adres do korespondencji:

dr inż. Jolanta Puczel

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, ul. Studencka 19, 18-402 Łomża

e-mail: konferencja2021@wsa.edu.pl

2021 Komunikat 1 V1
2021 Komunikat 1 V1
2021_komunikat_1-v1.docx
30.7 KiB
300 Downloads
Szczegóły