57(1/2015)

  1. Janusz Lisowski, Piotr Ponichtera, Andrzej Borusiewicz

Porównanie plonowania pięciu odmian pszenicy ozimej w trzech kolejnych okresach wegetacyjnych na dwóch poziomach agrotechniki w ZDOO Mariano/ Comparison of yield of five variety of winter wheat in three consecutive growing seasons on two levels of agricultural technology in ZDOO Marianowo

  1. Б.В. Шелютто, В.А Щедрина, В.Н. Шлапунов

Перспективные бобовые культуры в полевом травосеянии/Perspective legumes in field grass cultivation

  1. В.В. Скорииа

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР/Ecological aspects of selection growing of vegetable crops

  1. Jolanta Puczel, Rafał Łada

Plonowanie oraz ważniejsze wskaźniki wartości gospodarczej trzech odmian jęczmienia jarego w latach 2012-2014 w doświadczeniach przeprowadzonych w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie/ Yielding and important indicators of the economic Value of three varieties of spring barley in 2012-2014 in The experiments conducted in the Research Station Assessing Varieties of Plants in Krzyżewo

  1. Jolanta Puczel, Bronisław F. Puczel, Andrzej Borusiewicz

Plonowanie zgłoszonych  do badań odmian kukurydzy użytkowanej na kiszonkę,w celu uzyskania rekomendacji i wpisania na Listę Odmian Zalecanych do uprawy na terenie woj. Podlaskiego/ Yielding submitted to research varieties of maize silage utilized in order to obtain a recommendation and inclusion in the list of varieties recommended for cultivation in Podlaskie Voivodeship

  1. Krzysztof Tutak, Mateusz Pieszko

Ocena stopnia wysuszenia jabłek przy pomocy obrazowania spektralnego/ Assessment of drying of apples in spectral imag ery

Icon of ZN 57 ZN 57 (706.1 KiB)