VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt./ 8 th International Scientific Conference PARADYGMATY W NAUKACH O ZARZĄDZANIU/ PARADIGMS IN MANAGEMENT 8 WRZEŚNIA 2020 r./ September 8, 2020

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt./ 8 th International Scientific Conference

PARADYGMATY W NAUKACH O ZARZĄDZANIU/ PARADIGMS IN MANAGEMENT 8 wrzesnia 2020 r./ September 8, 2020

 

Szanowani Państwo

Miło mi poinformować, że zgodnie z zapowiedzią VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.

PARADYGMATY W NAUKACH O ZARZĄDZANIU odbędzie się  8 września 2020 r. w trybie online za pomocą platformy MS Teams.

Bardzo proszę o potwierdzenie udziału w konferencji do 04.09.2020. Osoby które potwierdzą udział otrzymają link z zaproszeniem do udziału w konferencji.

Konferencja rozpocznie się o godzinie 10.00. Wystąpienia powinny trwać do 15 minut.

Ponadto miło mi poinformować została już wydana publikacja – MONOGRAFIA  z Państwa rozdziałami – dotyczy osób, które przesłały teksty. Zostanie ona przesłana Państwu po konferencji wraz z certyfikatami uczestnictwa.

Planowany program

10.00-10.15 Rozpoczęcie konferencji powitanie uczestników  

10.15-14.00 wygłaszanie referatów Moderator dr hab. Piotr Bórawski prof. UWM

14.00 dyskusja i podsumowanie  

 

UWAGA

Szanowani Państwo

W związku z pandemią komitet organizacyjny podjął decyzję, iż konferencja odbędzie się 8 września 2020 w formie zdalnej. Niebawem prześlemy i opublikujemy szczegółowe informacje.

 

 

Organizatorzy:

Międzynarodowe Stowarzyszenie Zarządzania Strategicznego / International Strategic Management Association

Berdiański Uniwersytet Zarządzania i Biznesu / Berdian University of Management and Business

Pennsylvania State University, State College, PA, USA

Katedra Ekonomii i Zarządzania, Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży / Department of Economics and Management & Department of Internal Security Higher School of Agribusiness in Łomża

Instytut Ekonomii i Finansów, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarzadzania Uniwersytetu Szczecińskiego / Institute of Economics and Finance, Faculty of Economics, Finance and Management, University of Szczecin

Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie / Department of Agrotechnology, Agricultural Production Management and Agribusiness University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Wydział Nauk Ekonomicznych/ Faculty of Economic Sciences, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski/ University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika / Adam Chetnik Scientific Assoctiation in Ostroleka

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie / Higher School of Criminology and Penitentiary Science in Warsaw

Główne tematy Konferencji / Main topics of the conference

Współczesne problemy zarzadzania i ekonomii /  Contemporary problems of management and economics

Zarządzanie na rynku mleka / Management in milk market

Zarządzanie w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego / Management in internal security institutions

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI / SCIENTIFIC  COMMITTEE

Prof. Lisa Holden – Pennsylvania State University, USA

Prof. Jayson K. Harper – Pennsylvania State University, USA

Prof. Laszlo Kulcsar – Pennsylvania State University, USA

Prof. James W Dunn – Pennsylvania State University, USA

Prof. Thalassinos Eleftherios – University of Piraeus, Greece

prof. dr hab. Lidya Antoshkina – Berdiański Uniwersytet Zarządzania i Biznesu / Berdian University of Management and Business

Prof. dr hab. Lech Aleksy Suchomłynow – Berdiański Uniwersytet Zarządzania i Biznesu / Berdian University of Management and Business

associate professor Volodymyr Ternovsky – Tavria State Agrotechnological University, Ukraine

Prof. dr hab. Roman Kisiel  – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/ University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Prof. dr hab. Krzysztof Jankowski, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Prof. dr hab. Krzysztof Firlej prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Cracow University of Econimics

Prof. dr hab. Bazyli Czyżewski – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu/Poznań University of Economics and Business

Płk dr hab. Tomasz Kośmider, prof. Uczelni – Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie / Higher School of Criminology and Penitentiary Science in Warsaw

Dr hab. Tomasz Bernat, prof. US – Uniwersytet Szczeciński / University of Szczecin

Dr hab. Bogusław Kaczmarek, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki / University of Lodz

Dr hab. Andrzej Borowicz, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki/ University of  Lodz

Dr hab. Bartosz Mickiewicz,  prof. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny/ West Pomeranian University of Technology

Dr hab. Jarosław Korpysa  – Uniwersytet szczeciński / University of Szczecin

Dr hab. Janusz Gołota, prof. UWM  – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Dr hab. Wojciech Popławski, prof. WSB – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu/  WSB Univerities in Torun

Dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Dr hab. Zbigniew Brodziński, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Dr hab. Piotr Bórawski, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Dr hab. Bogdan Dubis, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Dr hab. Mariola Grzybowska – Brzezińska, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Dr hab. Agnieszka Brelik, prof. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny/ West Pomeranian University of Technology

Dr hab. Elżbieta Jadwiga Szymańska, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie/ Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Dr hab. Andrzej Parzonko, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie/ Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Dr hab. Wojciech Gotkiewicz, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Dr hab. Andrzej Borusiewicz prof. WSA – Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży  / Higher School of Agribusiness in Łomża

Dr hab. Anna Matuszczak, prof. UEP -– Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu/ Poznań University of Economics and Business

Dr hab. Natalia Struk – Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Іwana Franki, Lwów, Ukraina

Dr hab. Katarzyna Brodzińska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Dr hab. Stanisław Bielski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Dr hab. Bożena Bogucka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Dr inż. Iwona PomianekSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie/ Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Dr inż. Bogusław Bębenek – Akademia Humanistyczna w Pułtusku / Pultusk Academy of Humanities

Dr Marta Guth – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu/ Poznań University of Economics and Business

Ppłk dr Marcin Strzelec – Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie / Higher School of Criminology and Penitentiary Science in Warsaw

PROBLEMATYKA KONFERENCJI OBEJMUJE/ THE TOPICS THAT WILL BE ADDRESSED IN THE  CONFERENCE:

 • Zarządzanie wiedzą / Knowledge managenet
 • Zarządzanie innowacjami / Innovation management
 • Zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie / Resource management in the enterprise
 • Przedsiębiorczość / Entrepreneurship
 • Rozwój lokalny / Local development  
 • Marketing / Marketing
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi / Human resources management
 • Kierownik w przedsiębiorstwie i organizacji / Manager in the company and organization
 • Zarządzanie w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego / Management in internal security institutions

Powyższe zagadnienia nie powinny być traktowane jako wyczerpujące, lecz raczej jako propozycje tematyki wystąpień na konferencji / The above issues should not be considered as obligatory  but rather as suggestions for the theme of the conference.

TERMINY/ TERMS

Przesłanie karty zgłoszenia na adres biura konferencji  do 30.01.2020 r./ Submission of the application form to the conference office  until January 30, 2020.

 1. Wniesienie opłaty konferencyjnej do 30.03.2020 r. obejmującej doskonałe warunki do dyskusji naukowej,  2 noclegi, wyżywienie, niespodzianki w wysokości 450 zł, doktoranci 250 zł na konto:/ Payment of the conference fee until March 30, 2020, includes excellent conditions for scientific discussion, two nights, board, surprises. The fee of PLN 450,  PHD students – PLN 250 transfer  to an account:

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży / Higher School of Agribusiness in Łomża

Bank Spółdzielczy w Łomży/ Cooperative Bnk in Lomza

NRB: 52 8757 0001 0002 6169 2000 0010

Z dopiskiem/ PARADYGMATY 2020” + Imię i nazwisko/ write the note / „PARADYGMATY 2020” + Name /Surname

Wniesienie opłaty za publikację zgodnie z wybranym czasopismem do 30.03.2020

Payment of the publication fee is according to the selected journal until March 30, 2020

PUBLIKACJA I OPŁATY/ PUBLICATIONS AND FEES

Przesłane referaty mogą być zgłaszane do czasopism po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w / Papers may be submitted to journals upon receipt of positive reviews will be published in:

 1. Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce – www.sj-economics.com 5 pkt. (w języku polskim lub angielskim) – koszt 250 zł, doktoranci 150 zł, opłata na w/w Konto WSA w Łomży / Scientific Journals of the Higher School of Economics and Social  in Ostroleka www.sj-economics.com 5 pkt (In Polish or in English) – PLN 250, PHD students – PLN 150 fee for WSA Łomża account
 2. European Research Studies Journal – lista Scopus (w języku angielskim) – http://www.ersj.eu/ – koszt od  1000 Euro opłata na konto PIRAEUS BANK, IBAN: GR0801720110005011000049212, BIC: PIRBGRAA, International Strategic Management Association/ European Research Studies Journal  ( in English) http://www.ersj.eu/ – cost 1000 Euros charged for account PIRAEUS BANK, IBAN: GR0801720110005011000049212, BIC: PIRBGRAA, International Strategic Management Association. UWAGA Ostateczny koszt opublikowania tekstu jest ustalany przez Redakcję czasopisma po jego akceptacji.
 3. International Journal of Economics & Business Administration (IJEBA) http://www.ijeba.com/ (w języku angielskim)  – koszt od 350 Euro,/  opłata na konto PIRAEUS BANK, IBAN: GR0801720110005011000049212, BIC: PIRBGRAA, International Strategic Management Association/ International Journal of Economics & Business Administration (IJEBA) (In English)  – cost 350 Euros, / the charge should be paid on account  PIRAEUS BANK, IBAN: GR0801720110005011000049212, BIC: PIRBGRAA, International Strategic Management Association/ UWAGA Ostateczny koszt opublikowania tekstu jest ustalany przez Redakcję czasopisma po jego akceptacji.
 4. Publikacja w monografii wydanej w wydawnictwie na liście MNISZW – 80 pkt) Za publikację rozdziału w monografii naukowej o wartości 80 pkt autor otrzymuje 20 punktów, koszt 600 zł, opłata na w/w Konto WSA w Łomży.

Przesłanie do 30.03.2020 r. referatu w formie elektronicznej na adres e-mail: paradygmaty@wsa.edu.pl  The paper  should be send in electronic form to the e-mail address  paradygmaty@wsa.edu.pl  untill March 30, 2020

MIEJSCE KONFERENCJI / THE PLACE OF CONFERENCE

Dworek Marysieńka, Myszyniec, woj. mazowieckie   informacje o obiekcie  https://www.facebook.com/Dworek-Marysienka-903837136376570, http://www.dworekmarysienka.pl / Dworek Marysieńka Dworek Marysieńka, Myszyniec, woj. Mazowieckie, detailed  information  http://alumnat.eu https://www.facebook.com/Dworek-Marysienka-903837136376570, http://www.dworekmarysienka.pl

BIURO KONFERENCJI: The conference office

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży / Higher School of Agribusiness in Łomza

ul. Studencka 9, 18-400 Łomża/ 9 Studencka Street

Tel./fax. 86 216 94 97/ phone/ fax + 48 86216 94 97

e-mail: paradygmaty@wsa.edu.pl

KOMITET ORGANIZACYJNY/ ORGANIZING  COMMITTEE:

Przewodniczący: dr inż. Ireneusz Żuchowski / Chairman:  Ireneusz Zuchowski PhD

Sekretarz: dr inż. Ireneusz Żuchowski, dr hab. Piotr Bórawski, prof. UWM / Secretary:  Ireneusz Zuchowski; Piotr Bórawski

Członkowie: Members:

kpt. dr Mariusz Kuryłowicz / Mariusz Kuryłowicz PhD

dr Piotr Baczar / Piotr Baczar PhD

dr Adam Pawlewicz/Adam Pawlewicz PhD

dr inż. Wojciech Truszkowski/Wojciech Truszkowski PhD

dr inż. Tomasz Winnicki/ Tomasz Winnicki PhD

dr Tomasz Olszewski / Tomasz Olszewski PhD

dr Dariusz Tułowiecki / Dariusz Tułowiecki PhD

dr Wiesław Zawadzki / Wiesław Zawadzki PhD

dr Lucyna Szczebiot Knoblauch / Lucyna Szczebiot Knoblauch PhD

dr inż. Michał Jakub Kruszyński / Michał Jakub Kruszyński PhD

dr inż. Anna Hłasko-Nasalska/Anna Hłasko-Nasalska PhD

dr inż. Sylwia Okorska/Sylwia Okorska PhD

mgr Tadeusz Olszewski / Tadeusz Olszewski MA

mgr Bartosz Murat / Bartosz Murat MA

mgr Aneta Bełdycka-Bórawska / Aneta Bełdycka-Bórawska MA

mgr Krzysztof Zalewski / Krzysztof Zalewski MA

mgr Zdzisław Kochanowicz / Zdzisław Kochanowicz MA

mgr Beata Kalinowska / Beata Kalinowska MA

mgr Rafał Wyszomierski/Rafał Wyszomierski MA

mgr Natalia Oleszczyk / Natalia Oleszczyk MA

Karta Uczestnictwa W Konferencji Conference Participation Card 2020
Karta Uczestnictwa W Konferencji Conference Participation Card 2020 » Wpis
Karta-Uczestnictwa-w-Konferencji_Conference-Participation-Card_2020.docx
14.9 KiB
267 Downloads
Szczegóły